Jarred Flower | 3.5g (1/8 oz) | I | * Obama Runtz *